top of page

Algemene voorwaarden Marcel Fraij

versie 1 augustus 2023

Marcel Fraij Educatie

Treilerstraat 163, 1503 JG Zaandam

0615280365 | info@hemelsteen.nl

KvK 34345246 | BTW NL002085415B62

Artikel 1 – Identiteit

Marcel Fraij biedt een breed scala van educatieve diensten en is gespecialiseerd in het ontwikkelen, vormgeven en verzorgen van onderwijs, opleiding en training. Hiertoe behoort ook de eventuele levering van de bij de opdrachtgevers passende lesmaterialen en concepten, in de breedste zin van het woord, en fotografie.

 

Artikel 2 – Definities

1 – Opdrachtnemer in deze is Marcel Fraij, die deze Algemene Voorwaarden, vanaf nu aangeduid als AV, gebruikt bij het aanbieden van zijn diensten. In deze AV verwijzen ‘ik’, 'mij' en ‘mijn’ naar Marcel Fraij.

2 – Opdrachtgever in deze AV is de wederpartij die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Marcel Fraij.

3 – Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd in een offerte en voor akkoord retour gezonden aan Marcel Fraij.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1 – De bepalingen van deze AV zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van dienst of producten door of namens Marcel Fraij.

2 – Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Artikel 4 – Overeenkomst

1 – De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het accorderen van de AV door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2 – Indien de opdrachtgever het aanbod digitaal heeft aanvaard, bevestig ik per mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

3 – Marcel Fraij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een overeenkomst betekent voor mij een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting.

4 – De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producten slechts voor het afgesproken doel en medium te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producten voor een ander doel gebruikt, ben ik gerechtigd een navordering te factureren volgens mijn actuele tarief.

• Wanneer de opdrachtgever besluit een door mij ontwikkeld concept te laten uitvoeren door een derde partij, zal ik hiervan op de hoogte worden gebracht en bij het proces betrokken worden, tenzij in overleg onderling anders wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

• Marcel Fraij behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht of er voorbij wordt gegaan aan intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 5 – Prijzen en offertes

1 – Al mijn offertes en prijsopgaven vervallen na 21 dagen na verzending.

2 – Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte en beschikbaar gestelde informatie.

3 – De prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4 – In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur van derden, inhuur van accommodatie, middelen, reiskosten, e.d.

5 – Offertes en opgegeven termijnen kunnen te allen tijde worden herroepen indien bij mij onvoorziene omstandigheden voordoen. In deze situatie zal in goed overleg met de opdrachtgever naar een passende oplossing worden gezocht.

6 – Prijsopgaven en termijnen kunnen ook worden herroepen door mij wanneer mijn overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever worden gewijzigd en/of uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst. In deze situatie wordt in goed overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht.

Artikel 6 – Betaling

1 – Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen worden facturen veertien dagen na factuurdatum voldaan. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op het door mij op de factuur aangegeven IBAN-nummer t.n.v. Marcel Fraij. 

2 – Bezwaren over de werkzaamheden of onjuistheden op de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De opdrachtgever maakt zijn bezwaar binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan mij kenbaar.

3 – Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuur ik een betalingsherinnering. Bij een volgende herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd de opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

1 – Op alle door Marcel Fraij verstrekte concepten, teksten, vormgeving enz. behoudt Marcel Fraij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van Marcel Fraij.

• Marcel Fraij is gerechtigd een navordering te factureren volgens het actuele tarief van Marcel Fraij indien de opdrachtgever het door Marcel Fraij geleverde product voor een ander productietype, medium, nieuw project of derden gaat gebruiken.

• Marcel Fraij is te allen tijde gerechtigd (delen van) het geleverde product te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1 – Marcel Fraij is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel ontstaan door of in verband met de door zijn geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Marcel Fraij.

2 – De aansprakelijkheid van Marcel Fraij is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

1 – Als de opdrachtgever klachten heeft over mijn verrichte werkzaamheden, dan dient hij of zij dit binnen 14 dagen na de datum waarop de situatie zich heeft voorgedaan waarover de opdrachtgever een klacht heeft aan mij schriftelijk kenbaar te maken.

2 – Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever, zal ik zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gezamenlijk gekozen richting om tot een goede oplossing te komen.

Artikel 10 – Bijzondere bepalingen lessen onderwijs

1 –  Bij ziekte of afwezigheid van Marcel Fraij wordt door opdrachtnemer (Marcel Fraij Educatie) zelf een vervanger geregeld. Mocht dit – ondanks een zo groot mogelijke inspanning – niet mogelijk zijn dan worden deze lessen niet in rekening gebracht.

2 – Indien lessen vanwege Covid-19 (of een toekomstige vergelijkbare virus of variant van Covid-19) niet kunnen worden verzorgd (uitval door, thuisisolatie, besmetting, opgelegde lock-down), worden de activiteiten online aangeboden (synchroon of asynchroon).

Wanneer de lessen online worden aangeboden kunnen deze ook in rekening  gebracht worden volgens de afgesproken bedragen. Als de opdrachtgever dat niet faciliteert of er geen prijs op stelt, wordt tot 85% van de oorspronkelijke afgesproken bedragen in rekening gebracht.

Indien online lessen niet kunnen worden aangeboden door opdrachtnemer (Marcel Fraij Educatie), zullen deze ook niet in rekening worden gebracht.

Het afzeggen van lessen, workshop of training door de school (of andere opdrachtgever) duurt minimaal drie weken van te voren worden gedaan. Kosten (het afgesproken tarief voor de lessen en het tarief voor directe voorbereiding) van de afgezegde lessen worden doorberekend, volgens onderstaande tabel:

Langer dan 3 weken: kosten worden niet doorberekend.

Tussen 3 en 1 week: kosten worden voor 50% doorberekend

Korter dan 1 week: kosten worden 100% doorberekend.

Artikel 11 – Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en Marcel Fraij worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Marcel Fraij Educatie gevestigd is.

bottom of page